Zasebnost

Za skupino Volvo je zasebnost zelo pomembna. Cenimo, da nam zaupate osebne podatke. Va?e osebne podatke bomo vedno uporabljali na na?in, ki je pravi?en in upravi?uje va?e zaupanje.

Vedno vam bomo pregledno predstavili, katere podatke zbiramo, kako jih obdelamo, komu jih izro?amo in na koga se lahko obrnete ob pomislekih.

English-Angle??ina?;?Dutch-Nederlands?;?French-Fran?ais?;?German-Deutsche?;?Polish-Polski?;?Spanish-Espa?ol?;?Swedish-Svenska?;?Italian-Italiano?;?Norwegian-Norsk?;?Finnish-Suomalainen?;?Danish-Dansk?;?Albanian-Shqiptar?;?Belarusian-беларуск??;?Bosnian-Bosanski?;?Bulgarian-български?;?Croatian-Hrvatski?;?Czech-?e?tina;?Estonian-Eesti keel?;?Greek-Ελληνικ??;?Hungarian-Magyar?;?Latvian-Latvie?u?;?Lithuanian-Lietuvi?kai;?Macedonian-Македонски?; Portuguese-Português ;?Romanian-Roman??;?Russian-Pусский?;?Serbian-Српски?;?Slovak-Slovensky;?Ukrainian-Укра?нська

Splo?na zasebnost spletnega mesta

Spletno mesto skupine Volvo lahko uporabljate, ne da bi razkrili svojo identiteto. V nadaljevanju je podrobno opisano, katere podatke privzeto zbiramo ob va?ih obiskih spletnega mesta. ?e se boste naro?ili na na?e storitve ali nam pisali prek na?ih obrazcev, vas bomo podrobno seznanili z obdelavo va?ih podatkov v povezavi z naro?nino.

Identiteta in podatki za stik osebe, odgovorne za nadzor in varstvo podatkov

AB Volvo (v nadaljevanju: VOLVO) je kot nadzornik osebnih podatkov odgovoren za obdelavo osebnih podatkov skladno z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov.

Vpra?anja o obdelavi osebnih podatkov, stopite v stik z odgovorno osebo za varstvo zasebnosti skupine VOLVO na naslovu gpo [dot] office [at] volvo [dot] com oziroma po po?ti ali telefonu:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 G?teborg, Sweden?

+46 (0)31 66 00 00

Katere kategorije osebnih podatkov obdeluje VOLVO? Za katere namene in na kateri pravni podlagi jih obdeluje?

Ko obi??ete spletno mesto VOLVO, je spletni brskalnik nastavljen tako, da samodejno po?lje te podatke (v nadaljevanju: dnevni?ki podatki) v na? stre?nik in jih mi nato zberemo v dnevni?ke datoteke:

  • Datuma dostopa,
  • ?as?dostopa,
  • URL napotitvenega spletnega mesta,
  • Prenesena datoteka,
  • Obseg prenesenih podatkov,
  • Vrsta in razli?ica brskalnika,
  • Operacijski sistem,
  • Naslov IP,
  • Ime domene ponudnika internetnih storitev.

To so izklju?no podatki, ki ne razkrijejo va?e identitete. Te podatke potrebujemo za tehni?ne namene, da vam lahko pravilno prika?emo zahtevano vsebino, in njihovo zbiranje je sestavni del obiska spletnih mest. Dnevni?ki podatki se analizirajo samo za statisti?ne namene, saj ?elimo izbolj?ati spletno mesto in njegovo temeljno delovanje. Pri Volvu se osebni podatki obdelajo skladno z upravi?enimi interesi, ki veljajo kot pravna podlaga. Med drugim ?elimo upravljati spletno mesto skladno z na?eli pravi?nega poslovanja ter vzdr?evati razpolo?ljivost in delovanje spletnega mesta.?

Pi?kotki
S pi?kotki in sledilnimi piksli zbiramo podatke o uporabi spletnega mesta, da ga lahko prilagodimo potrebam uporabnikov. Zbiranje podatkov o uporabi in ustvarjanje profila uporabe potekata v anonimni obliki z ID-jem pi?kotka. Profile uporabe ustvarimo in shranimo v anonimni obliki ter jih ne pove?emo z va?im imenom in priimkom ali drugimi podatki, denimo elektronskim naslovom, ki utegnejo razkriti va?o identiteto.

S pi?kotki ni mogo?e izvajati programov ali poslati virusov v ra?unalnik. S podatki v pi?kotkih lahko poenostavimo brskanje in olaj?amo pravilen prikaz svojih spletnih mest.

Vsako spletno mesto ima izjavo o pi?kotkih, v kateri je natan?no opisana uporaba pi?kotkov za zadevno spletno mesto.?

Izro?anje podatkov tretjim osebam

VOLVO sme – ?e je to potrebno za izpolnitev namena obdelave osebnih podatkov ali je to predpisano z zakonom – deliti va?e osebne podatke z drugim podjetjem skupine Volvo, tudi s podjetjem zunaj Evropske unije (EU) ali Evropskega gospodarskega prostora (EGP). VOLVO sme – ?e je to potrebno za izpolnitev namena obdelave osebnih podatkov – deliti va?e osebne podatke z zunanjimi podjetji in dobavitelji, tudi s podjetji in dobavitelji zunaj EU ali EGP.

Spletno mesto skupine Volvo oblikujemo s ?tevilnimi razli?nimi ponudniki storitev. VOLVO zagotavlja uporabo ustreznih varoval, ki omogo?ajo ustrezno varstvo osebnih podatkov skladno z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov. .

Povezave na druga spletna mesta

Na na?ih spletnih mestih so lahko povezave na druga spletna mesta. Na skladnost ali neskladnost teh mest s predpisi o varstvu podatkov nimamo vpliva.

Kako dolgo VOLVO hrani va?e osebne podatke??

VOLVO hrani osebne podatke, dokler jih potrebuje za izpolnitev namenov, za katere so bili osebni podatki zbrani.?

Va?e pravice iz varstva podatkov

Imate pravico, da od VOLVA zahtevate informacije o osebnih podatkih, ki se obdelajo pri VOLVU, in dostopate do teh osebnih podatkov. Imate tudi pravico zahtevati popravek osebnih podatkov, ?e niso pravilni, in izbris osebnih podatkov. Imate ?e pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov, tj. da pri VOLVU pod dolo?enimi pogoji zahtevate omejitev obdelave osebnih podatkov. Smete tudi oporekati obdelavi na podlagi upravi?enega interesa ali obdelavi za neposredno tr?enje. Poleg tega imate pravico do prenosa podatkov (prenosa osebnih podatkov drugi nadzorni osebi), ?e obdelava osebnih podatkov pri VOLVU temelji na privolitvi ali pogodbeni obveznosti in je avtomatizirana.?

Imate pravico, da pri nadzornem organu vlo?ite prito?bo glede na?ina obdelave osebnih podatkov pri VOLVU.