Prywatno??

Volvo Group powa?nie podchodzi do prywatno?ci. Cenimy zaufanie, jakim obdarzaj? nas u?ytkownicy, udost?pniaj?c nam swoje dane osobowe. Danych tych u?ywamy zawsze w sposób uczciwy i godny zaufania u?ytkowników.

?Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, o tym, do czego je wykorzystujemy, oraz komu je udost?pniamy, a tak?e z kim nale?y si? kontaktowa? w razie w?tpliwo?ci.

English-Angielski?;?Dutch-Nederlands?;?French-Fran?ais?;?German-Deutsche?;?Spanish-Espa?ol?;?Swedish-Svenska?;?Italian-Italiano?;?Norwegian-Norsk?;?Finnish-Suomalainen?;?Danish-Dansk?;?Albanian-Shqiptar?;?Belarusian-беларуск??;?Bosnian-Bosanski?;?Bulgarian-български?;?Croatian-Hrvatski?;?Czech-?e?tina;?Estonian-Eesti keel?;?Greek-Ελληνικ??;?Hungarian-Magyar?;?Latvian-Latvie?u?;?Lithuanian-Lietuvi?kai;?Macedonian-Македонски?;??Romanian-Roman??;?Russian-Pусский?;?Serbian-Српски?;?Slovak-Slovensky;?Slovenian-Sloven??ina?;?Ukrainian-Укра?нська

Ogólne zasady prywatno?ci w witrynie internetowej

Korzystanie z witryny internetowej Volvo Group nie wymaga ujawniania to?samo?ci przez u?ytkownika. Szczegó?owe informacje na temat danych, które standardowo zbieramy podczas korzystania u?ytkownika z witryn internetowych przedstawiono poni?ej. Je?li u?ytkownik rejestruje si? w celu korzystania z naszych us?ug lub kontaktuje si? z nami za po?rednictwem formularzy, s? przedstawione szczegó?owe informacje na temat przetwarzania danych u?ytkownika uzyskanych w zwi?zku z jego rejestracj?.

Informacje dotycz?ce to?samo?ci oraz dane kontaktowe administratora danych i inspektora ochrony danych

AB VOLVO (?VOLVO”) jako administrator danych osobowych odpowiada za przetwarzanie danych osobowych u?ytkownika zgodnie ze stosownymi przepisami prawa i regulacjami dotycz?cymi ochrony danych.

Wszelkie pytania dotycz?ce przetwarzania danych osobowych u?ytkownika nale?y kierowa? do?Group Privacy Officer w VOLVO na adres gpo [dot] office [at] volvo [dot] com?lub poczt? lub telefonicznie:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 G?teborg, Szwecja?

+46 (0)31 66 00 00?

Jakie kategorie danych osobowych spó?ka VOLVO b?dzie przetwarza?, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej?

Kiedy u?ytkownik uzyskuje dost?p do witryny internetowej spó?ki VOLVO, jego przegl?darka internetowa jest technicznie skonfigurowana do automatycznego przesy?ania nast?puj?cych danych (?danych dziennika”) na nasz serwer internetowy. Dane te s? nast?pnie zapisywane w plikach dziennika:

  • Data dost?pu
  • Godzina dost?pu
  • Adres URL witryny, z której nast?pi?o przekierowanie
  • Pobrane pliki
  • Wielko?? przes?anych danych
  • Typ i wersja przegl?darki
  • System operacyjny
  • Adres IP
  • Nazwa domeny dostawcy us?ug internetowych u?ytkownika

S? to wy??cznie takie informacje, na których podstawie nie mo?na zidentyfikowa? u?ytkownika. Te informacje s? konieczne ze wzgl?dów technicznych, aby poprawnie dostarcza? zawarto?? ??dan? przez u?ytkownika. Ich gromadzenie jest nieuniknionym aspektem korzystania z witryn internetowych. Dane dziennika s? analizowane wy??cznie do celów statystycznych, aby poprawia? nasz? witryn? i jej podstawow? funkcjonalno??. Spó?ka Volvo przetworzy dane osobowe u?ytkownika zgodnie z prawem i uzasadnionym interesem. Uzasadnione interesy spó?ki VOLVO obejmuj? interesy zwi?zane z zarz?dzaniem witrynami zgodnie z uczciwymi praktykami biznesowymi oraz w celu utrzymania dost?pno?ci i funkcjonalno?ci tych witryn.?

Pliki cookie
U?ywamy plików cookie i pikseli ?ledz?cych, aby gromadzi? dane dotycz?ce korzystania z witryny przez u?ytkowników w celu dostosowania witryny do ich potrzeb. Gromadzenie takich danych o u?ywaniu i tworzenie profilu u?ywania jest przeprowadzane anonimowo przy u?yciu ID pliku cookie. Tworzymy i przechowujemy takie profile u?ywania wy??cznie jako anonimowe i nie ??czymy ich z nazw? u?ytkownika ani innymi informacjami mog?cymi ujawni? jego to?samo?? takimi jak adres e-mail.

Pliki cookie nie mog? by? u?ywane do uruchamiania programów lub infekowania wirusami komputera u?ytkownika. Dzi?ki informacjom zawartym w plikach cookie mo?emy upro?ci? nawigacj? i u?atwi? prawid?owe wy?wietlanie naszych witryn.

Ka?da witryna internetowa posiada w?asne o?wiadczenie dotycz?ce plików cookie, które umo?liwia u?ytkownikowi uzyskanie informacji o konkretnych plikach cookie stosowanych w danej witrynie.?

Przekazywanie danych stronom trzecim

Je?li b?dzie to niezb?dne do realizacji celu przetwarzania danych osobowych lub wymagane przez prawo b?d? przepisy, spó?ka VOLVO mo?e udost?pni? dane osobowe u?ytkownika poza Volvo Group, tak?e firmom spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG). VOLVO mo?e tak?e, je?li b?dzie to niezb?dne do realizacji celu przetwarzania danych osobowych, udost?pni? dane osobowe u?ytkownika innym firmom i dostawcom, w tym firmom i dostawcom spoza UE/EOG.

W celu umo?liwienia korzystania z witryny Volvo Group wspó?pracujemy z ró?nymi us?ugodawcami. VOLVO do?o?y wszelkich starań, aby zapewni? odpowiednie zabezpieczenia, które gwarantuj? odpowiedni poziom ochrony danych osobowych u?ytkownika zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami o ochronie danych osobowych. .

??cza do innych witryn internetowych

Nasze witryny mog? zawiera? ??cza do innych witryn internetowych. Nie mamy wp?ywu na zachowanie lub niezachowanie przez operatorów tych witryn z przepisami dotycz?cymi ochrony danych.

Jak d?ugo spó?ka VOLVO b?dzie przechowywa? dane osobowe u?ytkownika?

Spó?ka VOLVO b?dzie przechowywa? dane osobowe u?ytkownika tak d?ugo, jak b?dzie to konieczne do realizacji celów, do jakich te dane osobowe zosta?y zebrane.?

Prawa u?ytkownika do ochrony danych osobowych

U?ytkownik ma prawo za??da? od VOLVO informacji na temat przetwarzania przez VOLVO danych osobowych oraz dost?pu do takich danych osobowych. U?ytkownik ma równie? prawo za??da? poprawienia swoich danych osobowych, je?li s? niepoprawne, oraz ??da? ich usuni?cia. U?ytkownik ma równie? prawo ??da? ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, co oznacza ??danie od VOLVO ograniczenia przetwarzania danych osobowych u?ytkownika w pewnych okoliczno?ciach.

U?ytkownik ma tak?e prawo sprzeciwi? si? przetwarzaniu na podstawie uzasadnionych interesów lub na potrzeby marketingu bezpo?redniego. U?ytkownik ma tak?e prawo do przenoszenia danych (przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora danych), je?li przetwarzanie danych osobowych u?ytkownika przez VOLVO odbywa si? na podstawie zgody lub wynika z umowy i jest zautomatyzowane.?

U?ytkownik mo?e te? z?o?y? w odpowiednim organie nadzorczym skarg? dotycz?c? przetwarzania przez VOLVO danych osobowych u?ytkownika.