Privātums

Volvo Group privātumu uztver nopietni. Mēs novērtējam jūsu uzticību mums, sniedzot mums savu personisko informāciju. Jūsu personisko informāciju mēs vienmēr izmantosim godīgi un jūsu uzticībai cienīgi.

Mēs vienmēr būsim atklāti par to, kādu informāciju mēs apkopojam, ko mēs ar to darām, kam mēs ?o informāciju sniedzam un ar ko jums sazināties jautājumu gadījumā.

English-Ang?u?;?Dutch-Nederlands?;?French-Fran?ais?;?German-Deutsche?;?Polish-Polski?;?Spanish-Espa?ol?;?Swedish-Svenska?;?Italian-Italiano?;?Norwegian-Norsk?;?Finnish-Suomalainen?;?Danish-Dansk?;?Albanian-Shqiptar?;?Belarusian-беларуск??;?Bosnian-Bosanski?;?Bulgarian-български?;?Croatian-Hrvatski?;?Czech-?e?tina;?Estonian-Eesti keel?;?Greek-Ελληνικ??;?Hungarian-Magyar?;?Lithuanian-Lietuvi?kai;?Macedonian-Македонски?; Portuguese-Português ;?Romanian-Roman??;?Russian-Pусский?;?Serbian-Српски?;?Slovak-Slovensky;?Slovenian-Sloven??ina?;?Ukrainian-Укра?нська

?

Vispārīgs tīmek?a vietnes privātums

Jūs varat izmantot Volvo Group tīmek?a viet?u vidi, neatklājot savu identitāti. Tālāk ir pla?āk izskaidrots, kādu informāciju mēs parasti apkopojam, kad jūs piek?ūstat tīmek?a vietnēm. Ja re?istrējaties jebkuram no mūsu pakalpojumiem vai sazināties ar mums, izmantojot veidlapas, būs norādīta detalizēta informācija par to, kā jūsu dati tiek apstrādāti saistībā ar jūsu re?istrāciju.

Datu aizsardzības inspektora un datu pārzi?a identitāte un kontaktinformācija

AB Volvo (tālāk tekstā VOLVO), būdams personas datu pārzinis, ir atbildīgs par ar jums saistīto personas datu apstrādi saska?ā ar piemērojamiem datu aizsardzības likumiem un noteikumiem.

Ja jums ir jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, Lūdzu, sazinieties ar Volvo Group datu aizsardzības speciālistu, sūtot e-pasta zi?ojumu uz?gpo [dot] office [at] volvo [dot] com, pa pastu vai telefoniski:

AB Volvo, adrese: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 G?teborg, Sweden (Zviedrija)?

+46 (0)31 66 00 00?

Kādas personas datu kategorijas VOLVO apstrādās, kādam mēr?im un saska?ā ar kādu juridisku pamatojumu?

Kad jūs piek?ūstat jebkurai VOLVO tīmek?a vietnei, jūsu tīmek?a pārlūkprogramma ir tehniski konfigurēta, lai tā automātiski pārsūtītu tālāk norādītos datus (??urnālfailus”) uz mūsu tīmek?a serveri, kurus mēs tad tveram ?urnālfailos.

  • Piek?uves datums
  • Piek?uves laiks
  • Atsauces tīmek?a vietnes vietrādis (URL)
  • Iegūtais fails
  • Pārsūtītais datu apjoms
  • Tīmek?a pārlūkprogrammas tips un versija
  • Operētājsistēma
  • IP adrese
  • Jūsu interneta piek?uves sniedzēja domēna nosaukums

?ī ir tikai informāciju, ar kuru jūs nevar identificēt. ?īs informācija ir nepiecie?ama tehnisku iemeslu dē?, lai varētu pareizi sniegt jūsu pieprasīto saturu, un ?īs informācijas apkopo?ana ir neat?emama tīmek?a viet?u izmanto?anas da?a. ?urnālfailu dati tiek analizēti tikai statistikai, lai uzlabotu mūsu tīmek?a vietni un tās pamata funkcionalitāti.

Volvo apstrādās jūsu personas datus saska?ā ar juridiskā pamatojuma likumisko interesi. VOLVO likumiskās intereses ietver interesi pārvaldīt tā tīmek?a vietnes atbilstīgi godīgai uz?ēmējdarbības praksei un uzturēt tīmek?a viet?u pieejamību un funkcionalitāti.?

Sīkfaili
Mēs izmantojam sīkfailus un izseko?anas pikse?us datu apkopo?anai par to, kā jūs izmantojat tīmek?a vietni, lai pielāgotu tīmek?a vietni atbilstīgi lietotāju prasībām. ?ī lietojuma datu apkopo?ana un lietojuma profila izveido?ana notiek anonimizēti, izmantojot sīkfailu ID.

?os lietojuma profilus mēs izveidojam un uzglabājam tikai anonimizētā veidā un neapvienojam tos ar jūsu vārdu vai jebkādu citu informāciju, piemēram, e-pasta adresi, kas varētu atklāt jūsu identitāti.

Sīkfailus nevar izmantot, lai palaistu programmas vai lai nogādātu vīrusus jūsu datorā. Izmantojot sīkfailos iek?auto informāciju, mēs varam vienkār?ot navigāciju un veicināt mūsu tīmek?a viet?u pareizi attēlo?anu.

Katrai tīmek?a vietnei ir savs sīkfailu pazi?ojums, kurā jūs kā lietotājs varat redzēt precīzu sīkfailu lietojumu konkrētajā tīmek?a vietnē.?

Datu nodo?ana tre?ajām pusēm

Lai izpildītu personas datu apstrādes mēr?i vai, ja to pieprasa likums vai noteikumi, VOLVO var kopīgot jūsu personas datus ar citu Volvo Group uz?ēmumu, tostarp ar uz?ēmumu ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ). Lai izpildītu personas datu apstrādes mēr?i, VOLVO arī var kopīgot jūsu personas datus ar tre?ās puses uz?ēmumiem un piegādātājiem, tostarp uz?ēmumus un piegādātājus, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

Mēs sadarbojamies ar da?ādiem pakalpojumu sniedzējiem, lai nodro?inātu Volvo Group tīmek?a viet?u vidi. VOLVO ap?emas gādāt par piemērotiem aizsardzības pasākumiem, kas nodro?ina adekvātus aizsardzības līme?us jūsu personas datiem saska?ā ar piemērojamo datu aizsardzības likumu prasībām. .

Saites uz citām tīmek?a vietnēm

Mūsu tīmek?a vietnes var saturēt saites uz citām tīmek?a vietnēm. Mēs nevaram ietekmēt ?o tīmek?a viet?u operatoru atbilstību vai neatbilstību datu aizsardzības noteikumiem.

Cik ilgi VOLVO paturēs jūsu personas datus??

VOLVO paturēs jūsu personas datus tik ilgi, cik nepiecie?ams, lai izpildītu to mēr?i, kam tika apkopoti personas dati.?

Jūsu datu aizsardzības tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju no VOLVO par personas datiem, ko VOLVO apstrādā, un piek?ūt ?ādiem personas datiem. Jums ir arī tiesības pieprasīt jūsu personas datu izlabo?anu, ja tie ir nepareizi, un pieprasīt jūsu personas datu dzē?anu. Jums ir arī tiesības pieprasīt ierobe?ot jūsu personas datu apstrādi; tas nozīmē, ka jūs pieprasāt VOLVO ierobe?ot jūsu personas datu apstrādi saska?ā ar noteiktiem nosacījumiem.

Jums ir tiesības iebilst pret apstrādi, balstoties uz likumisku interesi, vai apstrādi tie?am mārketingam. Vēl jums ir tiesības uz datu pārnesamību (jūsu personas datu nodo?anu citam datu pārzinim), ja VOLVO jūsu personas datu apstrāde balsta uz piekri?anu vai līgumisku saistību un tā ir automatizēta.?

Tāpat jums ir tiesības iesniegt jebkādas sūdzības uzraudzības iestādei par to, kā VOLVO veic jūsu personas datu apstrādi.