Práva subjekt? k?osobním údaj?m

Va?e práva na ochranu osobních údaj?

Máte právo si ke svym osobním údaj?m vy?ádat p?ístup. Máte také právo vy?adovat, aby spole?nost VOLVO upravila ?i vymazala va?e osobní údaje, p?ípadně omezila jejich zpracovávání. Také jste oprávněni vyslovovat námitky v??i zpracovávání svych osobních údaj? ve spole?nosti VOLVO a?po?adovat p?enositelnost osobních údaj?. Spole?nost VOLVO v?ak není v?dy povinna splnit po?adavky na vymazání nebo omezení rozsahu osobních údaj?, námitky v??i jejich zpracovávání nebo po?adavky na jejich p?enositelnost. Posouzení proběhne p?ípad od p?ípadu na základě právních povinností spole?nosti VOLVO a?p?íslu?nych vyjimek.

Hodláte-li vyu?ít svého práva, vyplňte ní?e uvedeny formulá?.

Vyplněny formulá? za?lete do kancelá?e pro ochranu osobních údaj? spole?nosti, a?to bu? po?tou, nebo e-mailem. Ke zprávě je nutno p?ipojit dokumenty ově?ující va?i toto?nost.

Adresa pro zasílání ?ádostí:

Pokud máte dotazy tykající se zasílání ?ádostí, obra?te se na kancelá? pro ochranu osobních údaj? spole?nosti na:

English-Angli?tina?;?Dutch-Nederlands?;?French-Fran?ais?;?German-Deutsche?;?Polish-Polski?;?Spanish-Espa?ol?;?Swedish-Svenska?;?Italian-Italiano?;?Norwegian-Norsk?;?Finnish-Suomalainen?;?Danish-Dansk?;?Albanian-Shqiptar?;?Belarusian-беларуск??;?Bosnian-Bosanski?;?Bulgarian-български?;?Croatian-Hrvatski?;?Estonian-Eesti keel?;?Greek-Ελληνικ?;?Hungarian-Magyar?;?Latvian-Latvie?u?;?Lithuanian-Lietuvi?kai?;?Macedonian-Македонски?;?Portuguese-Português?;?Romanian-Roman??;?Russian-Pусский?;?Serbian-Српски?;?Slovak-Slovensky?;?Slovenian-Sloven??ina?;?Ukrainian-Укра?нська?