Ochrana osobních údaj?

Skupina Volvo Group bere osobní údaje vá?ně. Ceníme si va?í d?věry, kterou projevujete, kdy? nám své osobní údaje svě?ujete. Va?e osobní údaje budeme v?dy pou?ívat ?estně, abychom va?i d?věru nezradili.

V?dy vás budeme transparentně informovat o tom, jaké informace shroma??ujeme, co s?nimi děláme, s?kym je sdílíme a na koho se v?p?ípadě jakychkoli obav obrátit.

English-Angli?tina?;?Dutch-Nederlands?;?French-Fran?ais?;?German-Deutsche?;?Polish-Polski?;?Spanish-Espa?ol?;?Swedish-Svenska?;?Italian-Italiano?;?Norwegian-Norsk?;?Finnish-Suomalainen?;?Danish-Dansk?;?Albanian-Shqiptar?;?Belarusian-беларуск??;?Bosnian-Bosanski?;?Bulgarian-български?;?Croatian-Hrvatski?;?Estonian-Eesti keel?;?Greek-Ελληνικ??;?Hungarian-Magyar?;?Latvian-Latvie?u?;?Lithuanian-Lietuvi?kai;?Macedonian-Македонски?;?Portuguese-Português?;?Romanian-Roman??;?Russian-Pусский?;?Serbian-Српски?;?Slovak-Slovensky;?Slovenian-Sloven??ina?;?Ukrainian-Укра?нська

?

?

Obecná ochrana osobních údaj? na webovych stránkách

Svět webovych stránek Volvo Group m??ete pou?ívat bez sdělení své identity. Podrobnosti o informacích, které bě?ně shroma??ujeme, kdy? k webovym stránkám p?istupujete, jsou uvedeny ní?e. Pokud se registrujete u jakékoli z na?ich slu?eb nebo nás kontaktujete prost?ednictvím formulá?e, budou zde uvedeny podrobné informace o tom, jak budou va?e údaje ve spojení s registrací zpracovány.

Identita a kontaktní údaje správce osobních údaj? a pově?ence pro ochranu osobních údaj?

Spole?nost AB Volvo (?VOLVO“) je jako správce osobních údaj? odpovědná za zpracování s vámi spojenych osobních údaj? v souladu s p?íslu?nymi zákony a p?edpisy tykajícími se ochrany osobních údaj?.

Pokud máte dotazy ohledně zpracování va?ich osobních údaj?,?kontaktujte vyhrazeného pracovníka na ochranu soukromí ve skupině VOLVO na adrese?gpo [dot] office [at] volvo [dot] com, p?ípadně po?tou ?i telefonicky na

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 G?teborg, ?védsko?

+46 (0)31 66 00 00?

Jaké kategorie osobních údaj? spole?nost VOLVO zpracovává, za jakym ú?elem a na jakém právním základě?

Kdy? p?istupujete k jakémukoli webu VOLVO, vá? webovy prohlí?e? je technicky nakonfigurován, aby na ná? webovy server automaticky p?ená?el následující data (?data protokolu“), které zaznamenáváme v protokolovych souborech:

  • Datum p?ístupu
  • ?as?p?ístupu
  • Adresa URL odkazující webové stránky
  • Na?teny soubor
  • Objem p?enesenych dat
  • Typ a verze prohlí?e?e
  • Opera?ní systém
  • IP adresa
  • Název domény va?eho poskytovatele p?ístupu k internetu

Jedná se vyhradně o informace, které neumo?ňují va?i identifikaci. Tyto informace jsou vy?adovány z technickych d?vod?, aby bylo mo?né správně doru?it vámi vy?ádany obsah, a jejich získání je nevyhnutelnym aspektem pou?ívání webovych stránek. Data protokolu se analyzují z ?istě statistickych d?vod?, abychom mohli vylep?ovat na?e webové stránky a jejich funkci. Spole?nost Volvo zpracovává va?e osobní údaje na právním základě oprávněného zájmu. Oprávněné zájmy spole?nosti VOLVO zahrnují zájem spravovat své webové stránky v souladu s ?estnymi obchodními postupy a zachovat dostupnost a funkci svych webovych stránek.?

Soubory cookie

Ke shroma??ování dat o va?em pou?ívání webovych stránek za ú?elem p?izp?sobení stránek pot?ebám jejich u?ivatel? pou?íváme soubory cookie a sledovací pixely. Shroma??ování těchto dat o pou?ívání a vytvá?ení profilu pou?ívání se provádí anonymně pomocí identifikátor? soubor? cookie. Tyto profily pou?ívání vytvá?íme a ukládáme v ?istě anonymizované podobě a nekombinujeme je s va?ím jménem nebo jakymikoli jinymi informacemi, jako je va?e e-mailová adresa, které by mohly odhalit va?i identitu.

Pomocí soubor? cookie nelze spou?tět programy nebo nahrávat viry na vá? po?íta?. Pomocí informací ulo?enych v souborech cookie m??eme zjednodu?it navigaci a zajistit správné zobrazování na?ich webovych stránek.

Ka?dá webová stránka má své vlastní prohlá?ení o souborech cookie, kde jako u?ivatel m??ete vidět p?esné vyu?ití soubor? cookie na dané stránce.?

P?eposílání údaj? t?etím stranám

Spole?nost VOLVO m??e, pokud to vy?aduje ú?el zpracování osobních údaj? nebo zákon ?i p?edpis, sdílet va?e osobní údaje s jinou spole?ností skupiny Volvo Group v?etně spole?ností nacházejících se mimo Evropskou unii nebo Evropsky hospodá?sky prostor EU/EHP. Spole?nost VOLVO také m??e, pokud to vy?aduje ú?el zpracování osobních údaj?, sdílet va?e osobní údaje se spole?nostmi a dodavateli t?etích stran v?etně spole?ností a dodavatel? nacházejících se mimo EU/EHP.

P?i poskytování webovych stránek Volvo Group pracujeme s ?adou r?znych poskytovatel? slu?eb. Spole?nost VOLVO zajistí p?ítomnost p?íslu?nych ochran, které poskytují adekvátní ochranu va?ich osobních údaj? v souladu s po?adavky p?íslu?nych zákon? tykajících se ochrany osobních údaj?. .

Odkazy na jiné webové stránky

Na?e webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Nemáme ?ádny vliv na to, zda provozovatelé těchto stránek dodr?ují nebo nedodr?ují ustanovení tykající se ochrany údaj?.

Jak dlouho si spole?nost VOLVO va?e osobní údaje ponechá??

Spole?nost VOLVO si va?e osobní údaje ponechá tak dlouho, jak bude vy?adovat ú?el, pro ktery byly osobní údaje získány.?

Va?e práva na ochranu údaj?

Máte právo si od spole?nosti VOLVO vy?ádat informace o svych osobních údajích, které zpracovala, a p?ístup k těmto údaj?m. Také máte právo po?ádat o opravu va?ich osobních údaj?, které jsou nesprávné, a o smazání va?ich osobních údaj?. Dále máte právo po?ádat o omezení zpracování va?ich osobních údaj?, co? znamená, ?e m??ete po?ádat, aby spole?nost VOLVO své zpracovávání va?ich osobních údaj? za ur?itych podmínek omezila.

Také máte právo vznést námitku proti zpracování údaj? na základě oprávněného zájmu nebo zpracování za ú?elem p?ímého marketingu. Také máte právo na p?enositelnost údaj? (p?esun va?ich osobních údaj? k jinému správci), pokud je zpracování va?ich osobních údaj? spole?ností VOLVO zalo?eno na souhlasu nebo smluvní povinnosti a je automatizované.?

Dále máte právo vznést jakékoli námitky tykající se zpracování va?ich osobních údaj? spole?ností VOLVO orgánu dozoru.