Privat?sia

Volvo Group e trajton seriozisht ??shtjen e privat?sis?. Ne e vler?sojm? besimin q? ju na tregoni duke na dh?n? informacionin tuaj personal. Ne do ta p?rdorim gjithmon? informacionin tuaj personal n? m?nyr? t? drejt? dhe t? denj? p?r k?t? besim.

Ne do t? jemi gjithmon? transparent? me ju rreth informacionit q? grumbullojm?, ?far? b?jm? me t?, me k? e ndajm? dhe k? duhet t? kontaktoni n?se keni shqet?sime.

English-Anglisht?;?Dutch-Nederlands?;?French-Fran?ais?;?German-Deutsche?;?Polish-Polski?;?Spanish-Espa?ol?;?Swedish-Svenska?;?Italian-Italiano?;?Norwegian-Norsk?;?Finnish-Suomalainen?;?Danish-Dansk?;?Belarusian-беларуск??;?Bosnian-Bosanski?;?Bulgarian-български?;?Croatian-Hrvatski?;?Czech-?e?tina;?Estonian-Eesti keel?;?Greek-Ελληνικ??;?Hungarian-Magyar?;?Latvian-Latvie?u?;?Lithuanian-Lietuvi?kai;?Macedonian-Македонски?;?Portuguese-Português?;?Romanian-Roman??;?Russian-Pусский?;?Serbian-Српски?;?Slovak-Slovensky;?Slovenian-Sloven??ina?;?Ukrainian-Укра?нська

Privat?sia e p?rgjithshme e faqes s? internetit

Ju mund t? p?rdorni t? gjith? hap?sir?n e faqes s? internetit t? Volvo Group pa e zbuluar identitetin tuaj. Detajet e informacionit q? ne grumbullojm? si standard kur ju aksesoni faqet e internetit p?rshkruhen m? posht?. N?se regjistroheni p?r ndonj? prej sh?rbimeve tona ose na kontaktoni p?rmes formular?ve, do t? ket? informacione t? detajuara rreth m?nyr?s se si p?rpunohen t? dh?nat tuaja n? lidhje me regjistrimin tuaj.

T? dh?nat e identitetit dhe t? kontaktit t? kontrolluesit dhe oficerit t? mbrojtjes s? t? dh?nave

AB Volvo (“VOLVO”), si kontrollues i t? dh?nave personale, ?sht? p?rgjegj?s p?r p?rpunimin e t? dh?nave personale q? lidhen me ju sipas ligjeve dhe rregulloreve t? zbatueshme t? mbrojtjes s? t? dh?nave.

N?se keni pyetje n? lidhje me p?rpunimin e t? dh?nave tuaja personale, kontaktoni me n?pun?sin e privat?sis? s? grupit t? VOLVO n? adres?n?gpo [dot] office [at] volvo [dot] com?ose me post? ose telefon n?:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 G?teborg, Sweden?

+46 (0)31 66 00 00

Cilat kategori t? dh?nash personale do t? p?rpunoj? VOLVO, p?r ?far? q?llimi dhe mbi cil?n baz? ligjore?

Kur ju aksesoni ndonj? faqe interneti t? VOLVO, shfletuesi juaj i internetit konfigurohet teknikisht p?r t? transmetuar t? dh?nat e m?poshtme ("t? dh?nat e regjistrave") te serveri yn? i internetit, t? cilat m? pas mund t'i regjistrojm? n? skedar?t e regjistrave:

  • Data e aksesit
  • Ora e aksesit
  • URL-ja e faqes referuese t? internetit
  • Skedari i marr?
  • Volumi i transmetuar i t? dh?nave
  • Lloji dhe versioni i shfletuesit
  • Sistemi operativ
  • Adresa e IP-s?
  • Emri i domenit i ofruesit tuaj t? aksesit n? internet

Ky ?sht? informacion q? n? m?nyr? ekskluzive nuk lejon q? ju t? identifikoheni. Ky informacion ?sht? i nevojsh?m p?r q?llime teknike p?r t? ofruar n? m?nyr? t? sakt? p?rmbajtjen e k?rkuar prej jush dhe grumbullimi i tij ?sht? nj? aspekt i pashmangsh?m i p?rdorimit t? faqeve t? internetit.

T? dh?nat e regjistrave analizohen vet?m p?r q?llime statistikore p?r t? p?rmir?suar faqen ton? t? internetit dhe funksionimin e saj p?rkat?s. Volvo do t? p?rpunoj? t? dh?nat tuaja personale mbi interesin legjitim t? baz?s ligjore. Interesat legjitime t? VOLVO p?rfshijn? interesin p?r t? menaxhuar faqet e saj t? internetit sipas praktikave t? drejta t? biznesit dhe p?r t? ruajtur disponueshm?rin? dhe funksionimin e faqeve t? internetit.?

Kukit
Ne p?rdorim kuki dhe piksel? monitorues p?r t? grumbulluar t? dh?na n? lidhje me p?rdorimin e faqes s? internetit p?r ta p?rshtatur at? sipas nevojave t? p?rdoruesve. Grumbullimi i k?tyre t? dh?nave t? p?rdorimit dhe krijimi i nj? profili p?rdorimi kryhet n? baz? t? anonimizuar duke p?rdorur nj? ID kuki. Ne i krijojm? dhe i ruajm? k?to profile p?rdorimi vet?m n? m?nyr? t? anonimizuar dhe nuk i kombinojm? ato me emrin tuaj ose me informacione t? tjera, si p.sh. adres?n tuaj t? emailit, q? mund t? zbulojn? identitetin tuaj.

Kukit nuk mund t? p?rdoren p?r t? ekzekutuar programe ose p?r t? transmetuar viruse n? kompjuterin tuaj. Me informacionin q? p?rmbajn? kukit, ne mund t? thjeshtojm? navigimin dhe t? leht?sojm? shfaqjen e sakt? t? faqeve tona t? internetit.

Secila faqe interneti ka deklarat?n e vet t? kukive ku ju si p?rdorues mund t? shikoni p?rdorimin e sakt? t? kukive p?r at? faqe specifike.?

Transmetimi i t? dh?nave te pal? t? treta

VOLVO, n?se ?sht? e nevojshme p?r t? p?rmbushur q?llimin e p?rpunimit t? t? dh?nave personale ose n?se k?rkohet nga ligji ose rregulloret, mund t? ndaj? t? dh?nat tuaja personale me nj? kompani tjet?r t? Volvo Group, duke p?rfshir? kompani jasht? Bashkimit Evropian ose Zon?s Ekonomike Evropiane, BE-s?/ZEE-s?.

VOLVO gjithashtu, n?se ?sht? e nevojshme p?r t? p?rmbushur q?llimin e p?rpunimit t? t? dh?nave personale, mund t? ndaj? t? dh?nat tuaja personale me kompani dhe furnitor? pal? t? treta, duke p?rfshir? kompani dhe furnitor? jasht? BE-s?/ZEE-s?.

Ne punojm? me nj? gam? ofruesish t? ndrysh?m sh?rbimesh p?r t? ofruar hap?sir?n e plot? t? faqes s? internetit t? Volvo Group. VOLVO do t? sigurohet q? jan? n? zbatim masat e duhura mbrojt?se q? ofrojn? nivele t? p?rshtatshme mbrojtjeje t? t? dh?nave tuaja personale si? k?rkohet nga ligjet e zbatueshme p?r mbrojtjen e t? dh?nave. .

Lidhjet drejt faqeve t? tjera t? internetit

Faqet tona t? internetit mund t? p?rmbajn? lidhje drejt faqeve t? tjera t? internetit. Ne nuk kemi asnj? ndikim n? pajtueshm?rin? ose jo t? operator?ve t? k?tyre sajteve me dispozitat e mbrojtjes s? t? dh?nave.

P?r sa koh? do t'i mbaj? VOLVO t? dh?nat tuaja personale??

VOLVO do t'i mbaj? t? dh?nat tuaja personale p?r aq koh? sa nevojitet p?r t? p?rmbushur q?llimet p?r t? cilat jan? grumbulluar t? dh?nat personale.?

T? drejtat tuaja t? mbrojtjes s? t? dh?nave

Ju keni t? drejt?n t? k?rkoni nga VOLVO informacion rreth t? dh?nave personale t? p?rpunuara nga VOLVO dhe aksesin n? k?to t? dh?na personale. Ju keni gjithashtu t? drejt?n t? k?rkoni korrigjimin e t? dh?nave tuaja personale n?se ato jan? t? pasakta dhe t? k?rkoni fshirjen e t? dh?nave tuaja. Gjithashtu, ju keni t? drejt?n t? k?rkoni kufizimin e p?rpunimit t? t? dh?nave tuaja personale, q? do t? thot? se i k?rkoni VOLVO t? kufizoj? p?rpunimin e t? dh?nave tuaja personale n? rrethana t? caktuara.

Ju keni gjithashtu t? drejt?n t? kund?rshtoni p?rpunimin n? baz? t? interesit legjitim ose p?rpunimin p?r marketing t? drejtp?rdrejt?. Ju keni gjithashtu t? drejt?n e mbartshm?ris? s? t? dh?nave (transferimin e t? dh?nave tuaja personale te nj? kontrollues tjet?r) n?se p?rpunimi nga VOLVO i t? dh?nave tuaja personale bazohet n? miratimin ose detyrimin kontraktual dhe ?sht? i automatizuar.?

Ju gjithashtu keni t? drejt?n t? depozitoni ankesat q? mund t? keni n? lidhje me p?rpunimin nga VOLVO t? t? dh?nave tuaja personale te nj? autoritet mbik?qyr?s.